gallery/beznazwy_panorama1 (1)
gallery/11986566_915792665192555_5415775387684274152_n

Żłobek MIŚ

Nasz regulamin

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SPOŁECZNEJ PLACÓWKI OPIEKI ŻŁOBKOWEJ „MIŚ” W LESZNIE

z dnia 23 stycznia 2018 roku

§ 1

Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej „Miś” w Lesznie, zwana jest dalej Żłobkiem.

Siedzibą Żłobka jest Leszno (64-100), ul. Jagiellońska 7A.

Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną Żłobka..

Regulamin jest nadawany i zmieniany przez Dyrektora Żłobka.

Podstawę dla uchwalenia niniejszego Regulaminu stanowi Statut SPOŁECZNEJ PLACÓWKI OPIEKI ŻŁOBKOWEJ „MIŚ” W LESZNIE z dnia 23 stycznia 2018 roku.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

§ 2

Przyjęcie do Żłobka odbywa się na zasadzie otwartej rekrutacji.

Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w Żłobku, przedkłada kartę zgłoszenia dziecka oraz przedstawia w formie oświadczenia lub zaświadczenia, niezbędne dane przewidziane Statutem Żłobka..

Żłobek zastrzega sobie prawo od zawarcia umowy rezerwacji miejsca dla dziecka w Żłobku, w związku ze zgłoszeniem dziecka do opieki przez rodzica w procesie rekrutacji o którym mowa w ustępie 1.

Żłobek może przetwarzać wszelkie dane, które zostały przekazane przez rodzica, wyłącznie
w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki –
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Rodzic ma prawo do zasięgania informacji oraz weryfikacji w zakresie przekazanych Żłobkowi danych.

                                                                    § 3

Rodzic jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich opłat za pobyt dziecka
w Żłobku zgodnie z postanowieniami umowy cywilnoprawnej na opiekę dziecka w Żłobku.

Wysokość opłat za wyżywienie w Żłobku oblicza się w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci.

Przez opłaty za wyżywienie rozumie się wyłącznie opłaty za produkty wykorzystane do sporządzania posiłków, bez uwzględnienia kosztów przygotowania posiłku.

Maksymalna opłata za wyżywienie  wynosi 5,00 zł dziennie na jedno dziecko

Zmiana wysokości opłaty za wyżywienie podawana będzie rodzicowi na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej na opiekę dziecka w Żłobku.

                                                                                   § 4

Nieobecność dziecka w Żłobku należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem – nie późnej jednak niż w dniu nieobecności.

Po każdej nieobecności dziecka z przyczyn zdrowotnych, rodzic jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka.

W przypadku prawidłowego zgłoszenia nieobecności dziecka w Żłobku, rodzicowi przysługuje za każdy dzień nieobecności dziecka zwrot stawki żywieniowej.

Wszelkie inne ulgi i preferencje dotyczące opłat za pobyt dziecka w Żłobku, reguluje Statut.

§ 5

Żłobek jest czynny  w godzinach od 6.15 do 16.15.

Orientacyjny harmonogram funkcjonowania Żłobka:

6.15 – 8.00 – przyjmowanie dzieci, zabawy indywidualne;

8.00 – 8.30 – śniadanie;

8.30 – 11.00 – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i edukacyjne w bawialni lub na świeżym powietrzu;

11.00 – 11.30 – obiad;

11.30 –12.00 – przygotowanie do leżakowania;

12.00 – 14.00 – leżakowanie;

14.00 – 14.30 – podwieczorek;

14.30 – 16.15 – zabawy i odbiór dzieci przez rodziców.

Dzieci korzystające ze śniadania należy przyprowadzić nie później niż do godziny 8:15, natomiast dzieci niekorzystające ze śniadania należy przyprowadzić nie później niż do godziny 9:30.

Dzieci należy odbierać nie później niż do godziny 16.15.

§ 6

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci zdrowych i czystych.

Rodzice zobowiązani są do informowania o swoich aktualnych  danych kontaktowych.

W razie stwierdzenia u dziecka choroby, zawiadamia się o tym niezwłocznie rodziców.

W razie stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice lub personel Żłobka zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Żłobka.

Do Żłobka przyprowadzają i ze Żłobka odbierają dziecko rodzice lub inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców. Upoważnienie załącza się do dokumentacji dziecka.

Dzieci nie będą wydawane osobom w stanie nietrzeźwym lub w innym stanie zagrażającym bezpieczeństwu oraz zdrowiu i życiu dziecka.

§ 7

Zmiany Regulaminu  dokonuje Dyrektor Żłobka w formie pisemnej pod rygorem nieważności i informuje o niej rodziców oraz personel Żłobka w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Żłobka.

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Statutu Żłobka, umów
o których mowa w § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 oraz obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 23.01. 2018 r.