gallery/beznazwy_panorama1 (1)

Żłobek MIŚ

Nasz statut

 

STATUT

SPOŁECZNEJ PLACÓWKI OPIEKI ŻŁOBKOWEJ „MIŚ” W LESZNIE

z dnia 23 stycznia 2018 roku.

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej „Miś” w Lesznie, zwana jest dalej Żłobkiem.

Siedzibą Żłobka jest Leszno (64-100), ul. Jagiellońska 7A.

Obszarem działania Żłobka jest Miasto Leszno.

Żłobek prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz za wyjątkiem przerw urlopowych i remontowych, których termin podawany jest do wiadomości rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

Żłobek podlega wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Leszna.

Żłobek jest prowadzony na podstawie i w oparciu o:

ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.);

Statut oraz Regulamin Żłobka.

umowę o opiekę żłobkową (w tym umowę o rezerwację miejsca w Żłobku).

ROZDZIAŁ II.

ZADANIA I CELE ŻŁOBKA

§ 2

Celem Żłobka jest opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 umożliwiająca właściwy dla wieku dziecka rozwój psychiczny i fizyczny dziecka, oraz wspomaganie rodziców dziecka w jego wychowywaniu.

Żłobek realizuje cele i zadania, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności:

troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój dzieci przez zapewnienie im właściwej oraz starannej opieki zbliżonej do warunków domowych, kreowanie nawyków higieny osobistej oraz prowadzenie zajęć i aktywizacji o kierunku ogólnorozwojowym;

organizuje wczesną edukację dziecka oraz wspomaga indywidualny rozwój dziecka
z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych;

kreuje relacje międzyludzkie w oparciu o normy akceptacji, równouprawnienia
i bezpieczeństwa;

rozwija sferę umysłową dzieci poprzez rozwój osobisty dziecka oraz naukę o otaczającym środowisku;

kształtuje pierwsze postawy społeczne poprzez wytwarzanie w dzieciach właściwych postaw społecznych, współdziałanie z innymi ludźmi, zrozumienie, wrażliwość
i przywiązanie do drugiego człowieka,

rozwija wyobraźnię i wrażliwość dzieci poprzez formy aktywizacji plastyczno-technicznej;

zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie uwzgledniające wiek oraz potrzeby z tego wynikające;

wspomaga dzieci niepełnosprawne, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności danego dziecka – ustalając podstawy współżycia z innymi dziećmi oparte o akceptację, równouprawnienie i troskę o drugiego człowieka;

współdziała i zapewnia pomoc rodzicom – doradzając, wspierając oraz uzupełniając działania wychowawcze, tj.:

- ocenia możliwości rozwojowe dzieci i sugeruje podjęcie właściwej interwencji specjalistycznej,

- informuje na bieżąco o postępach, zachowaniu i rozwoju dziecka,

- uzgadnia i przedstawia kierunki realizowanej opieki, w zgodzie z niezbędnymi wymaganiami w tym zakresie.

Ilekroć w Statucie mowa jest o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Dopuszcza się utworzenie Rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.

Niezależnie od sytuacji przewidzianej w ustępie 4., dopuszcza się udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku – po uprzednim uzgodnieniu z Opiekunem lub Dyrektorem Żłobka. 

ROZDZIAŁ III.

          ZASADY REKRUTACJI

§ 3

Żłobek prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na zasadzie kolejności zgłoszeń i dostępności wolnych miejsc.

Żłobek zapewnia preferencje w przyjęciu względem dzieci niepełnosprawnych oraz pochodzącym z rodzin wielodzietnych, legitymujących się Leszczyńską Kartą Rodziny Wielodzietnej.

Preferencje określone w ustępie 2. zapewnia się dzieciom w takiej kolejności – w sytuacji, gdy następuje równość zgłoszeń z innymi dziećmi, aniżeli te określone w ustępie 2.

Żłobek zastrzega sobie prawo od zawarcia umowy rezerwacji miejsca dla dziecka w Żłobku, w związku ze zgłoszeniem dziecka do opieki przez rodzica w procesie rekrutacji o którym mowa w ustępie 1.

Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Żłobkiem a rodzicem/rodzicami.

Rodzic zobowiązany jest przy podpisaniu umowy o której mowa w ustępie 5, do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przyczyn uniemożlwiających realizację opieki w Żłobku – z datą nie późniejszą niż siedem dni przed zawarciem umowy.

                                                                                           § 4

1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w Żłobku przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane:

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;

b) informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;

c) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - daty urodzenia;

d) informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;

e) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

f) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają;

g) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;

h) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

i) dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców
o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

2. Dane, o których mowa w ustępie 1, rodzic przekazuje na druku udostępnianym przez Żłobek.

3. Żłobek może przetwarzać dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w związku
z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki – w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

ROZDZIAŁ IV.

               POBYT W ŻŁOBKU

                                                                                                   § 5

Dziecko nie może przebywać w Żłobku dłużej niż 10 godzin dziennie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

Szczegółowy rozkład godzin pracy Żłobka, ustala się w Regulaminie Żłobka.

Żłobek zapewnia przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

                                                                                                  § 6

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku przekraczającej trzydzieści dni kalendarzowych, dopuszcza się przyjęcie na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy cywilnoprawnej z jego rodzicami – umowa o opiekę na zastępstwo.

W przypadku powrotu do Żłobka dziecka nieobecnego, oraz oświadczenia rodzica
o kontynuowaniu opieki w Żłobku i braku przyczyn uniemożliwiających dalszą opiekę, umowa o opiekę na zastępstwo podlega rozwiązaniu, z uprawnieniem do kontynuacji opieki
w Żłobku dla dziecka dotychczas nieobecnego.

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku przekraczającej sześćdziesiąt dni kalendarzowych, dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy jednostronnego oświadczenia Żłobka.

W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ustępach 1. oraz 3., dziecko w stosunku do którego zawarto umowę o opiekę na zastępstwo, kontynuuje pobyt w Żłobku na ogólnych zasadach - w miejsce dziecka wobec którego rozwiązano umowę o opiekę.

ROZDZIAŁ V.

ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE

§ 7

Za korzystanie z usług Żłobka rodzice dziecka ponoszą opłaty za pobyt zgodnie z zapisami niniejszego Statutu, Regulaminu Żłobka oraz Umowy, o której mowa w § 1 ust. 7. punkt c).

Rodzice ponoszą również opłaty za wyżywienie przez które rozumie się wyłącznie opłaty za produkty wykorzystane do sporządzania posiłków bez uwzględnienia kosztów przygotowania posiłku.

Jeżeli rodzice posiadają Leszczyńską Kartę Rodziny Wielodzietnej, którą objęte jest dziecko, pobyt dziecka w Żłobku jest zwolniony z opłat.

Jeżeli dziecko jest urlopowane ze Żłobka na dwa tygodnie i więcej w ciągu miesiąca lub choruje dłużej niż trzy tygodnie w ciągu miesiąca, wówczas przysługuje ulga w opłacie stałej
w wysokości 45% licząc od opłaty podstawowej.

Szczegółowe zasady określania wysokości oraz wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1, określa Statut oraz umowa o której mowa  w § 1. ustęp 7. punkt c).                                                     

ROZDZIAŁ VI.

ORGANIZACJA i STRUKTURA WEWNĘTRZNA ŻŁOBKA

§ 8

Pracą Żłobka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Żłobka.

Do zadań Dyrektora Żłobka należy w szczególności:

nadawanie, zmiana oraz wydawanie tekstu jednolitego Statutu oraz Regulaminu Żłobka
i ich realizacja;

informowanie rodziców i personelu Żłobka o zmianach Statutu i Regulaminu Żłobka
w sposób zwyczajowo przyjęty;

zwierzchnictwo służbowe nad wszystkimi pracownikami Żłobka;

samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Żłobka;

zapewnienie wykonywania wszelkich zadań Żłobka przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych.

Dyrektor Żłobka może na wypadek swojej nieobecności, wyznaczyć spośród pracowników Żłobka, osobę uprawnioną do wykonywania jego zadań na czas nieobecności w zakresie czynności niecierpiących zwłoki.

W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ustępie 3., informacja o osobie uprawnionej do wykonywania czynności Dyrektora Żłobka na czas jego nieobecności, umieszczona jest w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Żłobka lub do uzyskania
u personelu Żłobka.

§ 9

W skład Żłobka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

zespół opiekunek dziecięcych i pielęgniarek – położnych;

zespół żywieniowy i obsługowy.

Organizację wewnętrzną i zakres działania jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 ustala Dyrektor Żłobka po uprzedniej konsultacji z personelem Żłobka.

§ 10

W Żłobku prowadzi się systematyczne szkolenia personelu opiekuńczo-pedagogicznego
w zakresie opieki, pielęgnacji, wychowania i edukacji dzieci.

Praca personelu administracyjno-gospodarczego wykonywana jest w godzinach ustalonych przez Dyrektora Żłobka.

Personel Żłobka w niezbędnym do tego zakresie pracuje w odzieży ochronnej.

Personel Żłobka ma obowiązek przestrzegania zasad higieny, utrzymania stanu higienicznego lokalu, higieny dzieci, dyscypliny pracy i przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, oraz posiadania wszelkich niezbędnych badań wymaganych przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Regulaminu Żłobka, umowy
o której mowa w § 3 ust. 7 punkt c) oraz obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie zmiany Statutu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W zakresie wszelkich sporów dotyczących funkcjonowania Żłobka, właściwy jest sąd jego siedziby.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 23.01.2018 roku.    

 

 

gallery/11986566_915792665192555_5415775387684274152_n